Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Classifact Europe B.V.

versie 1.0 d.d. 23-juni 2023

Artikel 1.                            ­­ Definities

 • In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen met een hoofdletter de volgende betekenissen:
 • Account: het account van een Gebruiker waarmee de Gebruiker de Applicatie kan gebruiken.
 • Applicatie: de door Classifact aangeboden softwareapplicatie (Classifact gamified labelling software), als hosted, on-premise of mobiele applicatie en  inclusief o.a. hulpsoftware en Application Programming Interfaces (API’s).
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.
 • Classifact: Classifact Europe B.V. of een daaraan verbonden groepsvennootschap die deze algemene voorwaarden gebruikt.
 • Conversie: het omzetten van datasets naar de correcte bestandsvorm.
 • Data: de door de Klant in de Applicatie geüploade, gecreëerde en/of anderszins verwerkte data, inclusief de datasets die worden gelabeld met gebruikmaking van de Applicatie, de trainings-datasets die de uitkomst zijn van de verwerking in de Applicatie en persoonsgegevens waarvoor de Klant is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
 • Dienst(en): de door Classifact aan de Klant geleverde diensten, waaronder het beschikbaar stellen van de Applicatie, supportdiensten, softwareontwikkeling, trainingen, consultancy.
 • Fair Use Policy: de door Classifact gestelde parameters waarbinnen de Klant de Applicatie mag gebruiken zonder betaling van een extra vergoeding.
 • Gebruiker: een bij of voor de Klant werkzame persoon die geautoriseerd is de Applicatie te gebruiken.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, modelrechten, naburige rechten, databankrechten, handelsnaamrechten en alle aanspraken daarop.
 • Klant: de in de uitoefening van een bedrijf of beroep handelende (rechts)persoon die een Overeenkomst met Classifact aangaat.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Classifact en de Klant op grond waarvan Classifact Diensten levert.

 

 • SLA: de service level agreement tussen Classifact en de Klant waarin afspraken worden vastgelegd over het serviceniveau van de Diensten.
 • Vertrouwelijke Informatie: alle niet-openbare informatie waarvan een partij kennis krijgt in verband met de Overeenkomst, die gemarkeerd is als vertrouwelijk of waarvan de ontvangende partij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze vertrouwelijk is. Vertrouwelijke Informatie omvat in ieder geval niet-openbare informatie die verband houdt met de Applicatie.

Artikel 2.                            Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een integraal onderdeel van alle Overeenkomsten, zowel de eerste met de Klant gesloten Overeenkomst, als alle daarna gesloten Overeenkomsten, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.
 • Overeenkomsten kunnen (zonder beperking) bestaan uit door Classifact uitgebrachte en door de Klant aanvaarde offertes, maar kunnen ook afzonderlijke Overeenkomsten zijn, zoals een verwerkersovereenkomst of een SLA.
 • Aanvaarding van een offerte kan uitdrukkelijk geschieden, bijvoorbeeld door ondertekening of akkoordverklaring, maar ook impliciet, bijvoorbeeld als de Klant Classifact verzoekt geoffreerde Diensten uit te voeren.
 • De algemene voorwaarden van de Klant zijn alleen van toepassing als Classifact de toepasselijkheid daarvan expliciet schriftelijk aanvaardt.
 • Een door Classifact uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk daarin anders is aangegeven.
 • Een van een offerte afwijkende aanvaarding, of een door de Klant gedane bestelling (purchase order) is alleen bindend voor Classifact als zij die expliciet schriftelijk aanvaardt.
 • Partijen kunnen in de Overeenkomst afwijken van deze algemene voorwaarden, in dat geval gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.
 • De Overeenkomst wordt uitsluitend uitgevoerd voor de Klant, derden kunnen daar geen rechten aan ontlenen.
 • De Klant kan de Applicatie gebruiken (i) als ‘on-premise software, waarbij de Applicatie wordt geïnstalleerd op apparatuur die in eigendom is de Klant of bij een hosting provider van de Klant, (ii) als hosted versie (‘software-as-a-service dienst’) waarbij op afstand gebruik wordt gemaakt van de online Applicatie via een internetverbinding of (iii) als mobiele Applicatie voor Gebruikers. In het tweede hiervoor genoemde geval is de Klant volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de afspraken in de Overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) met betrekking tot de Applicatie.

Artikel 3.                            Duur en opzegging Overeenkomst

 • Overeenkomsten voor het gebruik van de Applicatie hebben de duur zoals aangegeven in de Overeenkomst en anders een duur van een jaar. Deze Overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd met iedere keer een jaar, tenzij de Klant of Classifact deze voor de verlengingsduur schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn (i) van een maand voor de hosted versie van de Applicatie en (ii) twee maanden voor de on-premise versie. Niet-tijdige opzegging leidt tot verlenging van de Overeenkomst met een jaar.
 • Overeenkomsten voor overige Diensten worden aangegaan voor de duur van de Diensten.
 • Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij anders in de Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 4.                            Vergoeding en betaling

 • De vergoeding voor de Diensten wordt weergegeven in euro’s, exclusief toepasselijke BTW en exclusief reis-, vervoers- en overige kosten. Op verzoek van de Klant verstrekt Classifact een specificatie van de kosten.
 • Als Classifact de Klant korting geeft, geldt die uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst en niet voor opvolgende Overeenkomsten, tenzij Classifact dat expliciet schriftelijk wordt overeengekomen.
 • Classifact behoudt zich het recht voor de vergoeding per 1 januari te verhogen met het meest toepasselijke indexcijfer. Als zich tijdens het jaar kostenverhogende omstandigheden voordoen waardoor de kostprijs voor het leveren van de Diensten met meer dan 5% stijgt is Classifact gerechtigd de kostenverhoging naar rato aan de Klant door te berekenen. De Klant wordt geïnformeerd over prijsverhogingen.
 • De Klant kan tijdens de loopduur van een Overeenkomst het gebruik van de Applicatie ‘opschalen’, bijvoorbeeld Gebruikers of afdelingen toevoegen, waarbij de daaraan verboden kosten tussentijds worden doorberekend. ‘Afschalen’ is tijdens de duur van de Overeenkomst niet mogelijk.
 • De vergoeding voor het gebruik van de Applicatie wordt verschuldigd vanaf het moment dat de Klant deze in gebruik kan nemen.
 • De vergoedingen voor de Diensten worden in rekening gebracht met de frequentie zoals aangegeven in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan voor de hosted versie per kwartaal vooraf en voor de on-premise versie per jaar vooraf.
 • De betalingstermijn is 14 dagen. Als de Klant na aanmaning niet betaalt is zij in verzuim. Classifact heeft dan, naast haar andere rechten, het recht de factuur ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvoor alsmede de wettelijke rente in rekening te brengen, de Diensten op te schorten en de Overeenkomst te ontbinden.
 • Classifact kan niet gehouden worden betaalde bedragen voor verleende Diensten terug te betalen.

Artikel 5.                            Uitvoering van de overeenkomst (algemeen)

 • Alleen als dat expliciet in de Overeenkomst wordt overeengekomen, verplicht Classifact zich tot levering van een bepaald resultaat binnen een bepaalde (fatale) termijn. Voor het overige worden de Diensten verleend op basis van een inspanningsverbintenis.
 • Als doorlooptijden zijn overeengekomen houdt Classifact de Klant op de hoogte van de voortgang. Wijzigingen van de Overeenkomst of specificaties kunnen leiden tot verlenging van de doorlooptijden.
 • Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, is de Klant verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie en medewerking die nodig zijn om de Diensten uit te kunnen voeren. Hieronder valt in ieder geval het verstrekken van de datasets die nodig zijn om de Applicatie trainings-datasets te laten creëren, het beschikbaar maken van (getrainde) deelnemers met voldoende kennis van het gebruik van de Applicatie, ervoor zorgen dat de deelnemers deelnemen aan afgesproken trainingen en het beschikbaar stellen van geschikte apparatuur.
 • Classifact behoudt zich het recht voor aanwijzingen van de Klant niet op te volgen als die naar haar mening strijdig zijn met een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.
 • Alleen als dat expliciet in de Overeenkomst wordt overeengekomen zorgt Classifact voor Conversie van Data.
 • Als Classifact tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst en deze tekortkoming herstelbaar is, zal de Klant haar eerst schriftelijk in gebreke stellen met een duidelijke specificatie van de tekortkoming en een redelijke termijn voor nakoming van tenminste tien dagen, voordat Classifact in verzuim kan raken.

Artikel 6.                            Gebruiksbeperkingen

 • De Klant en de Gebruikers krijgen tijdens de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt recht op toegang tot, en gebruik van de Applicatie voor de eigen bedrijfsvoering en/of organisatie. Deze bepaling heeft goederrechtelijke werking. Alle overige rechten worden voorbehouden.
 • Het voorgaande recht wordt verleend onder de voorwaarden dat de Klant de vergoeding voor de Diensten betaalt en door de Klant en de Gebruikers wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie. Het voorgaande recht houdt bij de hosted versie geen recht in op een exemplaar van de Applicatie.
 • De Klant mag de Applicatie gebruiken voor het beoogde gebruiksdoel en binnen de in de Overeenkomst aangegeven gebruiksbeperkingen, waaronder een bepaald aantal (concurrent) gebruikers, voor bepaalde functies en/of voor een bepaalde afdeling.
 • De Klant mag de Applicatie gebruiken binnen de parameters van de Fair Use Policy, zoals ten aanzien van de grootte van de datasets en/of het aantal spelers, teams, games en/of studies. De Fair Use Policy staat op de website van Classifact vermeld en maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. De Klant gaat er mee akkoord dat Classifact (i) de Fair Use Policy via de website beschikbaar stelt en (ii) de Fair Use Policy van tijd tot tijd kan aanpassen met dien verstande dat de parameters bij het aangaan van de Overeenkomst niet zodanig zullen wijzigen dat de Klant bij gelijkblijvend gebruik extra moet betalen. Classifact brengt de Klant op de hoogte van wijzigingen.
 • De Klant mag de Applicatie niet commercieel exploiteren en ook niet beschikbaar stellen aan derden (dit houdt onder meer in het verstrekken van de inloggegevens van Accounts aan derden), anders dan de hosting provider van de Klant die de on-premise Applicatie op diens apparatuur opslaat.
 • Als de Klant de Applicatie buiten de in de vorige leden aangegeven voorwaarden en/of parameters wil gebruiken, dient zij dit Classifact vooraf te laten weten. Voor dat soort gebruik geldt een extra vergoeding en op verzoek van Classifact wordt hier een aparte offerte voor afgegeven en/of Overeenkomst voor afgesloten. Als de Klant de Applicatie op voornoemde manier gebruikt zonder Classifact dit vooraf te laten weten en/of zonder een extra vergoeding te betalen, behoudt Classifact zich het recht voor een ‘straf-vergoeding’ in rekening te brengen van 150% bovenop de extra vergoeding die de Klant verschuldigd is voor dat gebruik. Classifact behoudt daarnaast haar andere rechten, waaronder het recht de Diensten op te schorten, de Overeenkomst te beëindigen en nakoming en eventuele geleden schade te vorderen.

Artikel 7.                            Gebruiksvoorwaarden

 • Voor het gebruik van de hosted Applicatie gelden de volgende voorwaarden:
  1. Alle Gebruikers dienen een Account aan te maken om de Applicatie te kunnen gebruiken. De Klant nodigt zelf Gebruikers uit. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat de Gebruikers bevoegd zijn de Applicatie te gebruiken. De Klant dient dus o.a. te zorgen dat alleen bevoegde Gebruikers worden uitgenodigd en dat Gebruikers die niet langer voor de Klant werken, niet meer geautoriseerd zijn voor toegang tot de Applicatie.
  2. Gebruikers ontvangen of maken inloggegevens om toegang te krijgen tot hun Account. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk voor de Gebruiker en kunnen niet met andere personen worden gedeeld. De inloggegevens moeten goed beveiligd worden opgeslagen. Onbevoegd gebruik van de inloggegevens dient onmiddellijk aan Classifact te worden gemeld.
  3. Classifact behoudt zich het recht voor bij onbevoegd gebruik (i) de toegang tot het Account (tijdelijk) te blokkeren, (ii) de Gebruiker te verplichten nieuwe inloggegevens aan te maken, en/of (iii) het Account van een Gebruiker wiens inloggegevens meer dan twee (2) keer beschikbaar zijn geworden voor een onbevoegde persoon, permanent te blokkeren.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie door de Gebruikers en al hun handelingen via hun Accounts, daaronder ook begrepen het gebruik van administrator accounts en de instellingen die de administrator daarin aanbrengt. De Klant dient er voor te zorgen dat de Gebruikers zich houden aan de voorwaarden van het gebruik van de Applicatie.
  5. De Klant en Gebruikers dienen zelf te zorgen voor de apparatuur, webbrowsers en internet- verbindingen die nodig zijn om de Applicatie te kunnen gebruiken en voor de beveiliging daarvan. De meest gangbare webbrowsers en besturingssystemen worden ondersteund en, indien van toepassing, in de documentatie weergegeven. De Klant dient zelf te zorgen voor tijdige installatie van nieuwe versies van de browsers en besturingssystemen.
  6. Gebruikers dienen de Applicatie gebruiken conform toepasselijke wet- en regelgeving, niet in strijd met rechten van derden en in overeenstemming met de Overeenkomst.
  7. Het is niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het aan de Klant beschikbaar wordt gesteld. Onder dergelijk ander gebruik valt bijvoorbeeld het gebruiken van de Applicatie voor het verspreiden van virussen, DDOS-aanvallen, trojan horses, worms of spamberichten.
  8. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Classifact (al dan niets deels) direct of indirect kopieën van de Applicatie te maken, deze na te maken, aan te passen, te decompilen, reverse engineeren anders dan toegestaan door de wet, uit te lenen, te verhuren, te exploiteren, te verkopen, over te dragen, te distribueren of anderszins (ter exploitatie) aan een derde ter beschikking te stellen, of enige technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of verwijderen of eigendomsaanduidingen te verwijderen. Bij overtreding van dit artikellid verbeurt de Klant een boete van EUR 50.000 (vijftig duizend euro) en daarnaast een boete van EUR 1.000 (duizend euro) per dag dat de Klant op de overtreding is gewezen, met behoud van Classifacts rechten waaronder opschorting van de Diensten, beëindiging van de Overeenkomst en het recht op nakoming en schadevergoeding.
  9. De Applicatie mag niet worden gebruikt op een manier waardoor Classifact en/of de Klant genoodzaakt is/zijn een vergunning aan te vragen van een autoriteit in enig land. Onder dit soort gebruik valt bijvoorbeeld gebruik in verband met nucleaire wapens of voor militaire doeleinden.
  10. De Klant verklaart dat geen van de Gebruikers (i) op een ‘restricted parties’ lijst staat of (ii) is gevestigd in, noch zichzelf toegang verschaft tot de Applicatie vanuit een land dat op een exportcontrole lijst staat, van welke autoriteit dan ook.

 

 

Artikel 8.                            (Notice and) take down

 • Classifact kan (door derden) verplicht zijn/worden om Data uit de Applicatie te verwijderen, deze aan te passen of het gebruik van de Applicatie stop te zetten. Classifact heeft in dat kader het recht de toegang tot de Applicatie (tijdelijk) te blokkeren, Data te verwijderen of aan te passen, de Diensten op te schorten en de Overeenkomst te ontbinden bij niet-naleving van de hiervoor genoemde voorwaarden. Classifact kan, naar eigen keuze, een Gebruiker eerst wijzen op een overtreding van de voorwaarden voordat zij een dergelijke actie neemt.
 • Classifact kan ook verplicht zijn/worden om gegevens van de Klant en/of Gebruikers te delen met derden, met name bij strafrechtelijk handelen of inbreuk op rechten van derden. Classifact zal met een redelijke mate van zorgvuldigheid beoordelen of verstrekking aan de derde in het gegeven geval noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

Artikel 9.                            Licentievoorwaarden (On-premise)

 • Ten aanzien van on-premise gebruik van de Applicatie, gelden ook de in de artikelen 6 en 7.1.a, d, f, g, h, i en j genoemde gebruiksvoorwaarden en -beperkingen, met in achtneming van het volgende:
  1. Het in artikel 6.1 verleende gebruiksrecht omvat ook het recht het aantal in de Overeenkomst aangegeven exemplaren van de Applicatie te installeren op apparatuur die in eigendom is van de Klant of bij diens hosting provider, indien van toepassing in het in de Overeenkomst aangegeven territorium.
  2. Classifact stelt een of meer exemplaren van de Applicatie aan de Klant ter beschikking op een door Classifact aangegeven wijze. De Klant installeert deze als uitgangspunt zelf maar Classifact kan hier op verzoek van de Klant bij assisteren, op basis van een offerte, het overeengekomen of anders het dan geldende uurtarief.
  3. De Klant is verantwoordelijk voor de hosting van de Applicatie, waaronder mede begrepen de uptime daarvan, de beveiliging en back-ups.
  4. Op verzoek van Classifact zal de Klant een overzicht geven van de apparaten waar de Applicatie op is geïnstalleerd, met een indicatie van de locatie, de betreffende eigenaar en eventuele beschikbare identificatienummers.
  5. Het in artikel 7.1.e bepaalde is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Klant niet hoeft te zorgen voor webbrowsers en internetverbindingen maar wel voor de IT-infrastructuur om de Applicatie te gebruiken. Classifact kan overige specificaties voorschrijven waar de door de Klant ingezette apparatuur en software aan moeten voldoen om de Applicatie te kunnen gebruiken. Deze specificaties kunnen wijzen, Classifact brengt de Klant vooraf van wijzigingen op de hoogte.
 • De licentie voor het gebruik van de Applicatie is tijdelijk en wordt uitsluitend aan de Klant verleend. De Overeenkomst kan niet worden aangemerkt als een koop van software, en een verkrijger van een (apparaat met daarop een) exemplaar van de Applicatie – ongeacht of dit de Klant, diens hosting provider, een curator of een derde-verkrijger is – kan niet worden aangemerkt als rechtmatig verkrijger in de zin van de Auteurswet.
 • Classifact kan gebruik maken van (aan de apparatuur gekoppelde) licentiesleutels die zorgen dat de Klant de Applicatie tijdens de duur van de Overeenkomst kan gebruiken. Classifact behoudt zich het recht voor een licentiesleutel voor het eindigen van de duur in te trekken in geval van vaststelling van niet-naleving van de in dit artikel genoemde voorwaarden of niet-betaling conform artikel 4.7. De licentiesleutels zijn vertrouwelijk en niet-overdraagbaar – deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect.
 • Door Classifact uitgebrachte releases (updates, upgrades) van de Applicatie dient de Klant onverwijld te installeren na beschikbaarstelling daarvan aan de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het niet (tijdig) installeren van releases.
 • De Klant is verantwoordelijk voor schade aan de Applicatie. Als het door een omstandigheid aan de zijde van de Klant nodig is om een nieuwe versie van de Applicatie te installeren dan behoudt Classifact zich het recht voor de redelijke kosten in verband daarmee in rekening te brengen.
 • De Klant dient Classifact onverwijld op de hoogte te brengen als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de apparatuur waar de Applicatie op staat die de Applicatie nadelig beïnvloeden, bijvoorbeeld als daar beslag op wordt gelegd.
 • De Applicatie dient te worden verwijderd van (mobiele) apparatuur (i) voordat dit aan een andere (rechts)persoon wordt overhandigd, anders dan een andere Gebruiker en (ii) nadat de Overeenkomst of betreffende licentie is geëindigd. De Klant zal deze verwijdering op eigen initiatief en verzoek van Classifact schriftelijk bevestigen.

Artikel 10.                      Mobiele Applicatie

 • De mobiele Applicatie kan door Gebruikers worden gedownload (uit de gangbare app stores) en kan alleen worden gebruikt met een geldig geautoriseerd Account.
 • Op het gebruik van de mobiele Applicatie is het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 9.2, 9.4, 9.5 en 9.7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11.                      Acceptatie

 • Voordat de Klant de Applicatie kan gebruiken, zal deze moeten worden ingericht en geconfigureerd. Als in de Overeenkomst niet staat dat de Klant dit doet, zal Classifact hier voor zorgen op basis van een offerte en anders op basis van het overeengekomen of anders het dan geldende uurtarief.
 • Tijdens de acceptatieperiode dient de Klant eventuele gebreken (dat wil zeggen het niet voldoen van de Applicatie aan de opgegeven specificaties) tijdig en gedetailleerd aan Classifact te melden.
 • De Applicatie geldt in ieder geval als geaccepteerd als (i) de Klant deze operationeel in gebruik heeft genomen, (ii) er tijdens de acceptatieperiode geen meldingen komen van gebreken, (iii) Classifact gemelde gebreken heeft opgelost of (iv) er alleen (nog) sprake is van kleine gebreken of subjectieve kenmerken (bijvoorbeeld het uiterlijk van de gebruikersinterface) die het gebruik van de Applicatie niet in de weg staan, met dien verstande dat Classifact deze zo spoedig mogelijk zal verhelpen.

Artikel 12.                      Niet-nakoming, controle

 • Overtreding van een bepaling uit de artikelen 6, 7 en/of 9, voor zover van toepassing, vormt een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarbij Classifact het recht maar niet de plicht heeft de Klant in gebreke te stellen.
 • Classifact heeft het recht, maar niet de verplichting, de toegang en/of het gebruik van de Applicatie (inclusief welke Data worden verwerkt) te monitoren.
 • De Klant zal de redelijkerwijs door Classifact verzochte medewerking verlenen die nodig is voor Classifact of een door haar aangewezen derde om na te gaan of de Klant zich houdt aan de voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie. Als uit de controle blijkt dat de Klant zich daar niet aan houdt, dient de Klant deze tekortkoming onmiddellijk te herstellen zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Classifact. Classifact behoudt zich in dat geval ook het recht voor de redelijke kosten van de controle aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 13.                      Beveiliging van de Applicatie

 • Wanneer de Applicatie als hosted versie wordt afgenomen zorgt Classifact voor beveiliging van de Applicatie en de Data daarin en voor back-ups daarvan. Bij on-premise gebruik is de Klant daarvoor verantwoordelijk, waarbij echter Classifact wel verantwoordelijk is voor beveiliging van de toegang tot de Applicatie door haar medewerkers ten behoeve van onderhoud en support (indien van toepassing).
 • De Klant zal zorgen voor beveiliging van de apparaten waarop de Applicatie wordt geïnstalleerd en/of waarmee de Applicatie wordt gebruikt en de (besturings)software waarmee de Applicatie wordt gebruikt, de internetverbinding binnen het netwerk van de Klant of haar hosting provider en de toegang tot de Applicatie door de Gebruikers (o.a. veilig houden inlog-gegevens, meer factor authenticatie gebruiken, beveiligingseisen opvolgen).

Artikel 14.                      Onderhoud en support

 • De Applicatie wordt geleverd “as is”, “where is”. Classifact kan niet garanderen dat de Applicatie vrij is van fouten of dat de Applicatie voldoet aan alle eisen van de Klant, of dat de Applicatie met alle andere applicaties kan worden gekoppeld.
 • Classifact heeft de Applicatie gebouwd om zo kwalitatief mogelijke trainings-datasets te creëren, maar omdat de uitkomst van de trainingsets o.a. afhankelijk is van de input die deelnemers geven, kan Classifact geen garanties geven over de kwaliteit of bruikbaarheid van de trainings-datasets.
 • Classifact kan wijzigingen aan de Applicatie aanbrengen, bijvoorbeeld voor verbetering van beveiliging of uitbreiding van functionaliteit, en zal daarbij zorgen dat de Applicatie door de Klant gebruikt kan blijven worden voor het beoogde doel. Over wijzigingen die invloed kunnen hebben op het gebruik van de hosted versie van de Applicatie informeert Classifact de Klant, bij de on-premise versie verstrekt Classifact na (belangrijke) wijzigingen een nieuwe release van de Applicatie. Voor wijzigingen aan de Applicatie op verzoek van de Klant geldt het bepaalde in artikel 15.
 • Voor het afhandelen van problemen met de Applicatie en vragen daarover sluiten partijen een SLA af. Als er geen SLA wordt afgesloten geldt het hierna bepaalde.
 • Classifact streeft naar een zo continue mogelijke beschikbaarheid van de Applicatie maar kan geen 100% beschikbaarheid garanderen.
 • De Applicatie kan tijdelijk onbereikbaar (down) zijn, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswindows. Classifact streeft ernaar de Klant over langdurige downtime te informeren. Dit artikellid geldt niet bij on-premise gebruik van de Applicatie.
 • Voor vragen en incidenten kunnen Gebruikers tijdens openingstijden contact opnemen met de helpdesk via de contactgegevens die staan aangeven op de website. Incidenten moeten begrijpelijk en gedetailleerd worden gemeld. Classifact zal incidenten zo spoedig als voor haar mogelijk is verhelpen, dit kan ook door workarounds of nieuwe releases. Dit artikellid geldt bij on-premise gebruik van de Applicatie alleen ten aanzien van de Applicatie zelf, niet voor problemen met de hosting.
 • Er wordt uitgegaan van een redelijk beroep op de helpdesk. Wanneer de Klant naar de mening van Classifact buiten wat redelijk is een beroep doet op de helpdesk, behoudt zij zich het recht voor daar een extra vergoeding voor te vragen, bovenop de vergoeding voor de Applicatie.

Artikel 15.                      Ontwikkeling

 • Classifact kan, maar is niet verplicht om met de Klant overeen te komen dat Classifact wijzigingen aan de Applicatie (softwarematig, hosting) aanbrengt, bijvoorbeeld om grotere datasets van de Klant te kunnen verwerken, of uitbreiding van functionaliteit. De specificaties voor deze wijzigingen worden in overleg met de Klant afgestemd. Wijzigingen van de specificaties die de Klant verzoekt nadat gestart is met de ontwikkeling kunnen leiden tot meerwerk en wijziging van de doorlooptijden.
 • Als een agile ontwikkelingsmethode wordt overeengekomen: (i) stemmen partijen tijdens het ontwikkelproces de specificaties af, (ii) zorgen partijen voor voldoende capaciteit, inzet, ervaring, expertise, kennis en besluitvorming om bij te dragen aan de ontwikkeling, (iii) wordt na iedere sprint (op verzoek van Classifact) een acceptatieprocedure uitgevoerd, (iv) wordt acceptatie in ieder geval geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de Klant de wijzigingen van de Applicatie in gebruik neemt en (iv) worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van het overeengekomen of anders het dan geldende uurtarief.
 • Ten aanzien van acceptatie van het opgeleverde geldt het bepaalde in artikel 11. Na acceptatie van het volledig opgeleverde geldt het bepaalde in artikel 14 ten aanzien van onderhoud en support van de Applicatie.

Artikel 16.                      Trainingen

 • Classifact kan op grond van de Overeenkomst trainingen geven.
 • De trainingen dienen tijdens de eerste drie maanden van de Overeenkomst te worden afgenomen. Trainingen kunnen tot twee weken van tevoren schriftelijk worden geannuleerd, maar hooguit twee keer. Bij gebreke van het voorgaande is Classifact niet meer verplicht de training te geven maar kan zij de training wel in rekening brengen.
 • In geval van vooruitbetaling voor een training of late betaling van een voorgaande training behoudt Classifact zich bij niet-tijdige betaling het recht voor de deelnemer(s) van de Klant te weigeren.
 • Trainingen worden gegeven op de in de Overeenkomst aangegeven locatie en anders de locatie van de Klant in Nederland.
 • Classifact bepaalt de inhoud van de training en de documentatie daarvan en bepaalt ook of die documentatie met de Klant wordt gedeeld.
 • Classifact behoudt zich het recht voor de redelijke extra kosten in rekening te brengen bij wijzigingen van de trainingsspecificaties op verzoek van de Klant, of wijzigingen die noodzakelijk zijn om de training kunnen door te laten gaan, maar die niet voorzienbaar waren (bijvoorbeeld een afzegging door de locatie).

Artikel 17.                      Consultancy Diensten

 • Classifact kan op verzoek van de Klant, of als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, consultancy Diensten uitvoeren. Dit doet zij op basis van het overeengekomen of anders het dan geldende uurtarief.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens Nederlandse werkdagen op de locatie van Classifact tussen 08:00 en 18:00 uur. Als werkzaamheden op verzoek van de Klant daarbuiten moeten worden uitgevoerd kan Classifact een redelijke opslag rekenen.
 • Als Classifact een vaste prijs geeft voor de werkzaamheden en daarbuiten werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kan zij dat als meerwerk in rekening brengen op basis van het overeengekomen of anders het dan geldende uurtarief.

Artikel 18.                      Data en Persoonsgegevens

 • De Data blijven ‘eigendom’ van de Klant, de Klant kan daar vrijelijk over beschikken.
 • Informatie over het gebruik van de Applicatie (door de Gebruikers) kan Classifact voor eigen doeleinden gebruiken. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de prestatie van de Applicatie, de game dynamiek en de grootte van de datasets en de teams die deelnemen. Het gaat daarbij niet om persoonsgegevens maar de informatie is wel Vertrouwelijke Informatie.
 • Ten aanzien van persoonsgegevens die Classifact voor eigen doeleinden verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering (zoals persoonsgegevens van contactpersonen bij de Klant en van Gebruikers voor zover dat noodzakelijk is om naleving van de Overeenkomst te controleren en daar actie op te nemen) is zij aan te merken als verwerkingsverant-woordelijke zoals bedoeld in de AVG. Hierop is de privacyverklaring van Classifact van toepassing (beschikbaar op de website).
 • Ten aanzien van persoonsgegevens die Classifact uitsluitend in opdracht van de Klant verwerkt (zoals antwoorden van Gebruikers op vragen in de Applicatie) is Classifact aan te merken als verwerker zoals bedoeld in de AVG. De Klant en Classifact sluiten hiervoor een afzonderlijke verwerkersovereenkomst af.

Artikel 19.                      Intellectuele Eigendomsrechten

 • Op verzoek van de Klant kan het logo of andere branding van de Klant in de Applicatie worden toegevoegd. De Klant verleent hiertoe een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verbandbaar, niet-sublicentieerdbaar recht om het logo of de andere branding van de Klant te gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Classifact zal het logo of de andere branding op verzoek van de Klant en ieder geval na het eindigen van de Overeenkomst verwijderen.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten op de Applicatie blijven te allen tijde bij Classifact of haar licentiegever(s) berusten en de Klant heeft geen recht op de broncode van enig onderdeel van de Applicatie, in beide gevallen ook niet als op verzoek van de Klant wijzigingen aan de Applicatie worden gemaakt. Voor zover de Klant enige ‘beschermbare’ input mocht hebben op de Applicatie (zoals architectuurontwerpen of specificaties) erkent zij dat deze input onderdeel wordt van de Applicatie en de Intellectuele Eigendomsrechten van Classifact daarop en, voor zover nodig draagt zij de daaruit voortvloeiende Intellectuele Eigendomsrechten over aan Classifact.
 • Classifact heeft het recht om, als een derde haar aanspreekt op inbreuk van Intellectuele Eigendomsrechten, de Applicatie te vervangen met andere software of deze aan te passen, of, als deze handelingen niet de aanspraak kunnen oplossen, de Overeenkomst op te zeggen zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

Artikel 20.                      Geheimhouding

 • Classifact en de Klant zullen de Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot de andere partij:
  1. Vertrouwelijk behandelen en niet met enige derde delen, anders dan zoals is toegestaan op grond van de Overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden);
  2. Alleen gebruiken of delen met derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, of als dat noodzakelijk is om aan toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen;
  3. Beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik;
  4. Alleen delen met personeel of adviseurs voor zover dat noodzakelijk is, en pas nadat dergelijk personeel of dergelijke adviseurs zijn gebonden aan geheimhouding;
  5. Op verzoek van de verstrekkende partij vernietigen en/of (terug)overhandigen.
 • De in het vorige lid opgenomen verplichtingen zijn niet van toepassing:
  1. Voor zover verstrekking of behoud van de Vertrouwelijke Informatie noodzakelijk is in het kader van een juridische procedure of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving;
  2. Op Vertrouwelijke Informatie die rechtmatig door de ontvangende partij is ontvangen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is geschonden;
  3. Op Vertrouwelijke Informatie die zelfstandig en op rechtmatige wijze door de ontvangende partij is gecreëerd; of
  4. Voor zover verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie door Classifact noodzakelijk is voor de (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming van Classifact, op voorwaarde dat deze derde ook aan geheimhouding gebonden is.
 • Deze geheimhoudingsbepaling blijft voortduren zolang de ontvangende partij in het bezit (direct of indirect) is van de Vertrouwelijke Informatie.

Artikel 21.                      Aansprakelijkheid

 • De Data in de trainings-datasets worden op eigen risico van de Klant gebruikt, Classifact kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden. Classifact is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de in artikel 8 genoemde acties.
 • De aansprakelijkheid van Classifact voor tekortkoming in de nakoming of anderszins is beperkt tot de volgende soorten schade:
  1. De redelijke kosten om de prestatie aan de Overeenkomst te laten voldoen;
  2. Voor zover het schade aan Data betreft: de redelijke kosten voor (poging tot) herstel van de Data.
  3. De redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  4. De redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  5. De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte tenzij deze als proceskosten worden vergoed;
  6. Als de onder b) en c) genoemde kosten als proceskosten worden vergoed, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van die proceskosten.
 • Classifact is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade dan die hiervoor zijn genoemd, waaronder ‘indirecte’ schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van productiviteit, kostenbesparingen, goodwill of zakelijke kansen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, reputatieschade, schade als gevolg van verlies van communicatie of verlies of beschadiging van data (inclusief de Data) anders dan hiervoor genoemd, schade als gevolg van het handelen of nalaten van leveranciers of onderaannemers, zaakschade, schade als gevolg van vorderingen van klanten van de Klant of andere derden, boetes.
 • De totale aansprakelijkheid bedraagt niet meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Classifact uitkeert, en in het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, per schadetoebrengende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak niet meer dan het bedrag dat de Klant heeft betaald in een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het (vermeend) schadeveroorzakende feit.
 • De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van Classifact.
 • De schade dient onverwijld en uiterlijk binnen een maand aan Classifact te worden gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Classifact die niet binnen zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering bij Classifact is gemeld, vervalt.

Artikel 22.                      Overmacht

 • Een partij kan niet worden gehouden tot nakoming als er sprake is van overmacht.
 • Onder overmacht aan de zijde van Classifact wordt in ieder geval verstaan overmacht van leveranciers of onderaannemers, ziekte of onvoorzienbaar verlies van personeel, stakingen, stiptheidsacties, overheidsmaatregelen, problemen met de Diensten als gevolg van (o.a.) synfloods, netwerkaanvallen, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, virussen of andere malware, uitval of storingen van netwerk faciliteiten, waaronder elektriciteitsnetwerken, satelliet- en internetverbindingen, communicatienetwerken of problemen met andere soorten externe leveranciers of faciliteiten, cybercrime, oorlog, ongeregeldheden, natuurrampen.

Artikel 23.                      Beëindiging Overeenkomst

 • Classifact heeft het recht deze Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn als (i) de Klant surseance van betaling aanvraagt, (ii) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken, (iii) de Klant wordt ontbonden of (iv) de Klant in staat van insolventie raakt. Als één van de hiervoor genoemde situaties zich voordoet ten aanzien van Classifact, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat evident is dat Classifact daardoor tekort zal komen in de nakoming van de Overeenkomst.
 • Classifact behoudt zich het recht voor om, om haar moverende redenen, te stoppen met het aanbieden van de Applicatie. In dat geval mag zij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
 • De hiervoor genoemde beëindigingsgronden doen niet af aan het recht van Classifact of de Klant om de Overeenkomst te beëindigen op grond van de wet.
 • Na het eindigen van de Overeenkomst:
  1. Vervalt het recht om de Applicatie te gebruiken en heeft Classifact het recht de toegang daartoe te blokkeren;
  2. kan de Klant, gedurende een periode van een maand de Data downloaden;
  3. Worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar;
  4. Blijven de bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren, nog voortduren (zolang als is aangegeven), waaronder in ieder geval de bepalingen over intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, aansprakelijk-heid, toepasselijk recht, geschillenregeling, en de algemene bepalingen.

Artikel 24.                      Overige bepalingen

 • Partijen voeren de Overeenkomst uit als zelfstandige partijen en gaan daarbij niet enige specifieke samenwerkingsvorm aan, zoals een vennootschap onder firma of maatschap.
 • Iedere partij zorgt ervoor dat de persoon die de Overeenkomst aangaat bevoegd is namens die partij de Overeenkomst af te sluiten. Iedere partij doet hierbij afstand van het recht zich te beroepen op onbevoegde vertegenwoordiging.
 • Waar in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden ‘schriftelijk’ staat wordt daaronder mede begrepen via elektronische weg, als de identiteit van de verzender voldoende vaststaat.
 • Waar in de Overeenkomst of deze algemene ‘waaronder’ of ‘waaronder begrepen’ staat, geldt dit niet als limitatieve opsomming.
 • Classifact mag deze algemene voorwaarden wijzigen en brengt de Klant daarvan vooraf op de hoogte. Als de Klant het niet eens is met de wijziging, kan de Klant dit voor de ingangsdatum van de wijziging laten weten. Als Classifact het bezwaar niet in voldoende mate kan adresseren kan zij er voor kiezen de oude algemene voorwaarden te blijven hanteren, de Klant de mogelijkheden te geven de Overeenkomst op te zeggen of deze zelf op te zeggen. Het staat Classifact vrij om deze algemene voorwaarden tussen twee Overeenkomsten in te wijzigen.
 • De nietigheid, vernietigbaarheid of ongeldigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst tast de overige bepalingen niet aan. De getroffen bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.
 • Als een partij geen beroep doet op een beding uit de Overeenkomst, geeft zij daarmee niet te kennen afstand te doen van dat beding.
 • Als deze algemene voorwaarden worden vertaald, geldt altijd de Nederlandse tekst voor de uitleg daarvan.
 • Classifact is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die (een deel) van haar onderneming overneemt, voor deze overdracht geeft de Klant bij voorbaat diens toestemming.

Artikel 25.                      Toepasselijk recht

 • Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Omdat de Klant de Overeenkomst uitsluitend aan kan gaan ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de regels van het consumentenrecht niet van toepassing.
 • Als de Klant buiten Nederland gevestigd is, gaat de Klant er mee akkoord dat de artikelen 6:232 en 6:235, lid 1 en 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn.
 • De artikelen 7:402 lid 1, 7:404, 7:407 lid 2, 7:408, 7:409 en 7:410 en 6:227b (1) en 227c BW zijn niet van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
 • Geschillen
  • In geval van een geschil verplichten partijen zich er maximaal voor in te spannen het geschil op te lossen. Als dat niet tot een oplossing leidt kan iedere partij het geschil voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) voor ICT-mediation. De andere partij zal minimaal gedurende één “sessie” actief aan deze mediation deelnemen teneinde te proberen het geschil op te lossen.
  • Als de mediation niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden beslecht door middel van arbitrage door één arbiter overeenkomstig het Arbitragereglement van de SGOA. Deze bepaling doet niet af aan het recht van partijen om een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen, en/of conservatoire rechtsmaatregelen te treffen.

 

 

Goede AI respecteert privacy.

Stuur ons een berichtje

Bij het verzenden van dit bericht accepteert u onze privacy.policy

AI is teamwork

Classifact brengt mensen samen om mooie AI te maken.